Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Od dzieci można się wiele dowiedzieć. Na przykład, jak bardzo jesteś cierpliwy.Franklin P.Adams

Dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom oferujemy diagnozę i terapię psychologiczną, logopedyczną oraz konsultacje lekarza psychiatry. Psycholog dziecięcy jest specjalistą, którego zadaniem jest wsparcie rodziców w procesie wychowywania. Na każdym z etapów rozwoju dziecka mogą pojawić się trudności. W porę uzyskane wskazówki i zalecenia powinny pomóc rozwiązać lub zmniejszyć intensywność dotychczasowych problemów, uchronić przed „wzmacnianiem” nieprawidłowych zachowań.

Pierwsze 4 wizyty w Centrum Terapii MedMental mają charakter diagnostyczny. Na pierwsze spotkanie z psychologiem przychodzą sami rodzice. Zadaniem specjalisty jest zgłębienie problemu sformułowanego przez rodziców lub zgłoszonego przez dziecko, zrozumienie kontekstu wystąpienia objawów, zebranie dokładnego wywiadu na temat funkcjonowania rodziny, ważnych informacji dotyczących rozwoju dziecka. Staramy się unikać rozmawiania o trudnościach przy dziecku.

Kolejne 2 lub 3 wizyty poświęcone są badaniom psychologicznym (obserwacja dziecka, analiza jego twórczości, badanie możliwości intelektualnych lub stanu emocjonalnego w zależności od zgłaszanych i występujących trudności).

Na ostatnie spotkanie ponownie przychodzą sami rodzice. Otrzymują zalecenia, plan dalszych działań terapeutycznych. Po zakończeniu procesu diagnozy może się okazać, że pomocy i wsparcia potrzebuje dziecko i/ lub jego rodzice. Dalsze postępowanie to najczęściej udział dziecka w psychoterapii indywidualnej lub terapii grupowej (socjoterapia, warsztaty umiejętności dla dzieci) i/ lub rodzica/ rodziców w spotkaniach psychoedukacyjnych, warsztatach w ramach Akademii Rodzica, psychoterapii własnej, par lub rodzin.

Przedstawiony powyżej schemat ma charakter ogólny i orientacyjny, może ulec zmianie (skrócenie lub wydłużenie któregoś z etapów). Na każdym z etapów (za zgodą rodziców) psycholog może nawiązać współpracę z innym specjalistą (lekarz, logopeda, rehabilitant, pedagog) lub prosić o wykonanie dodatkowego badania lub konsultacji dziecka przez innego specjalistę.

Zalecenia przekazywane rodzicom oparte są o aktualną wiedzę na temat rozwoju dziecka, dostosowane do potrzeb dziecka i jego rodziny, możliwe do zrealizowania. Dzieci małe lub przejawiające problemy separacyjne są badane w obecności rodzica. Dokładamy wszelkich starań, by badanie psychologiczne odbywało się w przyjemnej atmosferze, dającej poczucie bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i rodzicom.  Zdajemy sobie sprawę, że umówienie wizyty u psychologa dziecięcego może być trudne, wiązać się z lękiem przed oceną.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna służy zbadaniu i wyjaśnieniu różnorodnych mechanizmów psychologicznych, które wpływają na powstawanie zgłaszanych problemów. Pozwala na uzyskanie całościowego obrazu danej osoby. Pierwsze lata życia dziecka stanowią podwaliny pod całe jego przyszłe życie, dlatego tak ważne jest monitorowanie rozwoju dziecka i wczesne reagowanie na ewentualne problemy czy deficyty.

Dobrze postawiona diagnoza pozwala zrozumieć zgłaszane trudności oraz zaplanować indywidualną ścieżkę terapeutyczną dziecka.

Diagnoza psychologiczna dzieci obejmuje:

 • poziom funkcjonowania poznawczego (intelekt)
 • zaburzenia rozwojowe (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD)
 • specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itd.)
 • zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia okresu dojrzewania, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, relacje rodzinne)
 • osobowość i temperament

Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej obejmuje najczęściej 3 – 4 spotkania diagnostyczno – konsultacyjne, w ramach których przeprowadzany jest wywiad, wystandaryzowane testy psychologiczne oraz omówienie wyników diagnozy.

Z uwagi na wysiłek poznawczy dziecka zalecane są poranne godziny prowadzenia badań.

Psychologiem przeprowadzającym diagnozę dzieci młodszych jest mgr Karolina Matczak.

W razie potrzeby diagnoza konsultowana jest w zespole specjalistów (psychiatra, psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI).

Najczęściej obszarem pracy psychologa dzieci i młodzieży, w zależności od wieku dziecka pozostają:

 • problemy w nawiązywaniu współpracy, trudności w egzekwowaniu poleceń,
 • trudności w zdobywaniu nowych umiejętności, nauce,
 • opóźnienia w rozwoju emocjonalnym, społecznym, mniejsza dojrzałość,
 • zaburzenia snu (lęk przed zasypianiem, wybudzanie się),
 • zaburzenia odżywania, wybiórcze jedzenie,
 • niekontrolowane wybuchy złości trudne do „wyciszenia”,
 • utrzymujące się moczenie, nawykowe zaparcia,
 • obniżony nastrój, apatia, unikanie wysiłku, brak zainteresowań,
 • nasilone lęki, fobie,
 • tiki,
 • problemy z nadmierną kontrolą (ambicja, silna potrzeba akceptacji) lub kontrolą słabszą (objawy nadpobudliwości, impulsywności),
 • problemy w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych dziecka i rodziny.

W Centrum Terapii MedMental odbywają się także konsultacje oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie uzależnienia od internetu, komputera, środków psychoaktywnych i dopalaczy.