Diagnoza osobowości

Osobowość to złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka.L. A. Pervin

Diagnoza osobowości za pomocą Minnesockiego Wielowymiarowego
Inwentarza Osobowości MMPI-2

Badanie osobowości stanowi istotny element diagnozy psychologicznej. Osobowość jest rozumiana jako względnie stałe cechy, nadające kierunek naszym myślom, zachowaniom i uczuciom. Określa niepowtarzalność i unikalność każdego człowieka.

Wiedza na temat struktury osobowości pozwala zrozumieć:

  • Źródła motywacji.
  • Sposoby regulacji emocji.
  • Możliwości rozwoju osobistego.
  • Strategie budowania relacji z innymi ludźmi.
  • Ryzyko powstawania zaburzeń.

Diagnoza osobowości przeprowadzana jest za pomocą Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 twierdzeń, które dotyczą różnych przekonań oraz zachowań.

Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonego badania jest pomocna w diagnozie zaburzeń osobowości oraz umożliwia stworzenie profilu osobowościowego, uwzględniającego mocne i słabe strony osoby badanej.

Badanie obejmuje 2 spotkania diagnostyczne, podczas których zostanie zebrany wywiad oraz badany wypełni kwestionariusz. Na trzecim spotkaniu omawiane są wyniki uzyskane podczas badania psychologicznego.

Cena: 500 zł

Diagnoza osobowości za pomocą Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego SCID-5-PD

Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonego badania jest pomocna w diagnozie zaburzeń osobowości oraz umożliwia stworzenie profilu osobowościowego, uwzględniającego mocne i słabe strony osoby badanej.

Badanie obejmuje jedno spotkanie diagnostyczne, podczas których zostanie zebrany wywiad oraz badany wypełni kwestionariusz. Na drugim spotkaniu omawiane są wyniki uzyskane podczas badania psychologicznego.

Cena: 350 zł